Written on 20 January 2016, 11.37 by admin2
airp-2559    การประชุม AIRP และการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53/2559 รายละเอีดยเพิ่มเติมสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่าง   &...
Written on 12 January 2016, 13.55 by admin2
seminar-medinfo-3    หัวข้อในการอบรม การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (รุ่นที่ 3) ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ...
Written on 11 December 2015, 19.32 by admin2
slide-tmi-2015    เอกสารงานประชุมวิทยาการประจำปี 2015     Slide ของวิทยากร  ...
Written on 17 September 2015, 10.42 by admin2
list-hospital-1     ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพระบบเทคโลยีสารสนเทศ ขั้นที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 รับรองในวันที่ 14 กัน...
Written on 21 September 2015, 13.28 by admin2
apply-tmi2015     เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2015     ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือเช...
Written on 24 September 2015, 16.49 by admin2
exhibition-ncmedinfo     ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ/บูธ การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสน...