ตามที่สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ร่วมกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูมาตรฐานการให้รหัสโรค และหัตถการ เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านการให้รหัสโรค ในสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีการให้รหัสโรคได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 1,858 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 6 รุ่นนั้น
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2549 ณ. บางกอกกอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2549 ณ. โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม.
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2549 ณ. โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม.
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2549 ณ. โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม.
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ณ. โรงแรมเดอะแกรนด์ กทม.
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2549 ณ. โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม.

โดยในการอบรมดังกล่าวมีการบรรยายเชิงวิชาการในเรื่องดังต่อไปนี้
-          เรื่อง ความสำคัญของการให้รหัสโรค และจริยธรรมในการให้รหัสโรคของ Coder
-          เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพการให้รหัสโรคของ Coder
-          เรื่อง แนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการทั่วไป
-          เรื่อง แนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคมะเร็ง และสูติ-นรีเวชกรรม
-          เรื่อง แนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคทางกุมาร จักษุ โสต ศอ นาสิก และ การมารับบริการอื่นๆ
-          เรื่อง แนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคทางออร์โธปิดิกส์ และศัลยกรรม
-          เรื่อง ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงในการให้รหัสโรค
-          เรื่อง แนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคทางอายุรกรรม
-          เรื่อง แนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคทางกุมาร จักษุ โสต ศอ นาสิก และ การมารับบริการอื่นๆ (ต่อ)
 
สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรมได้จากทางลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ
 
·       แนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคทางอายุรกรรม ICD10.zip
ICD-10
International statitical
Classification of Diseases and related Health
problem 10th revision 

·       การรับรองมาตรฐานคุณภาพการให้รหัสโรคของ Coder กับการดำเนินงานในอนาคต
o      ไฟล์ที่1    codeaudit.zip
การรับรองมาตรฐานการให้ร้รหัส
นพ.สุเมธี เชยประเสริฐ
พบ., สบ., สม., รปม., อว.เวชศาสตร์ป้องกัน
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

o      ไฟล์ที่2    coding.zip
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการลง
รหัสโรค ICD - 10
รหัสหัตถการ ICD - 9CM
นายแพทย์วิทยา ศรีดามา

Last Updated ( Monday, 11 February 2008 23:38 )