การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล” ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร ที.เอส.ที.ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 2103 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

0
2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล”
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร ที.เอส.ที.ทาวเวอร์
ชั้น 21 ห้อง 2103 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  1. หนังสือเชิญอบรม Network
  2. แบบตอบรับการลงทะเบียน
  3. Basic Network for Health Information Administrator 2017