ขอเขิญส่งบทความเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2560 (ขยายเวลาวันสุดท้ายที่รับผลงาน)

0
2147

ขอเขิญส่งบทความเพื่อนำเสนอใน

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2560
The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The
National Conference on Medical Informatics 2017
วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร

เปิดรับผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอ             1 มีนาคม 2560
วันสุดท้ายที่รับผลงาน                           31 สิงหาคม 25ุ60
แจ้งผลการพิจารณา/ตอบรับ                    31 กันยายน 2560
ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน Proceeding      31 ตุลาคม 2560
ลงทะเบียนล่วงหน้า                              30 กันยายน 2560
Conference Days                            22- 24 พฤศจิกายน 2560

ส่งบทความที่  https://www.easychair.org/conferences/?conf=ncmedinfo2017