Home วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เมื่อวิเคราะห์ TMI ในมุมมองต่างๆ ทั้งความเป็นมา สมาชิก กิจกรรมในอดีตทั้งที่ประสบผลสำเร็จและล้มเหลว จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ร่วมกันแล้ว จะเห็นว่าด้วยสภาวะการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน TMI น่าจะวางเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ของ TMI

เป็นศูนย์จัดการความรู้ด้านเวชสารสนเทศ (ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุข) ของประเทศไทย

ในวิสัยทัศน์นี้ จะมี key word ที่สำคัญคือ

 • การจัดการความรู้ ด้านเวชสารสนเทศ หมายถึง รวบรวมความรู้ แหล่งความรู้ ผู้รู้ และดำเนินการให้ความรู้นั้นได้รับการถ่ายทอด และนำไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีต่างๆ
 • ของประเทศไทย แสดงว่าเราต้องการทำงาน ในขอบข่ายของประเทศไทยเท่านั้น โดยเน้นความรู้ที่เราสามารถสร้างหรือรับมา ประยุกต์ พัฒนาและต่อยอดขึ้นเพื่อใช้ในประเทศอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

 • เป็นศูนย์รวบรวมความรู้ และแหล่งอ้างอิงด้านเวชสารสนเทศของประเทศไทย
 • ดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเวชสารสนเทศ โดยวิธีต่างๆ
 • เสนอแนะการพัฒนางานข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์แก่หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ให้บริการความรู้ด้านเวชสารสนเทศแก่สมาชิกและสังคม
 • ส่งเสริมการพัฒนานักเวชสารสนเทศ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านเวชสารสนเทศให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ
 • เป็นตัวแทนของประเทศไทย ดำเนินกิจการเวชสารสนเทศ ร่วมกับองค์การในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ ของ TMI

 • มุ่งพัฒนาขีดความสามารถ การบริหารจัดการภายในองค์กร ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม SIG ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
 • พัฒนาการดำเนินกิจกรรมโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมมากขึ้น
 • ให้ความสำคัญกับ การบริการความรู้ด้านเวชสารสนเทศต่อสังคมให้มากขึ้น
 • ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของสมาชิก TMI ในต่างจังหวัดให้มากขึ้น
 • มุ่งสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาเวชสารสนเทศในสังคม