(เต็ม)อบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2019

0
3122
  1. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic
  2. หนังสืออบรม Basic ICD-10 ประจำปี 2019 12-14 มิ.ย.62
  3. แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม (เต็ม)
  4. แบบฟอร์มการจองห้องพัก
  5. แบบฟอร์มขอใบกำกับภาษี