เรียนเชิญอบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 และขั้นสูง รุ่นที่ 2

0
4916
หนังสืออบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 และ
อบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561